top of page

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen Lahteen

Sain valmistella aloitteen, jonka jätimme maanantaina 19.6. Lahden Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kanssa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi. Lue koko aloite alla: 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen Lahteen Lahden kaupunki rajasi vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden koskemaan vain lapsia, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti ilman, että asiasta olisi selvitetty vaikuttavuusarviointia. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistamista Lahden kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuksen alueelta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ei tarkoita päiväkotipakkoa, vaan antaa perheille tasa-arvoisen mahdollisuuden valita lapsensa hoitomuoto. Subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa ei ole kyse vain lasten hoitopaikasta vanhempien työn ajan, vaan sosiaalisesta ja lapsen kasvua tukevasta ympäristöstä, jossa ammattitaitoiset kasvattajat huolehtivat lasten hyvinvoinnista, sekä kasvun ja kehityksen etenemisestä. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen, joka antaa lapselle mahdollisuuden oppia, leikkiä, ulkoilla ja kehittää sosiaalisia taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa turvallisessa ympäristössä. Alle kouluikäisten lasten kasvuympäristöllä ja hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus lapsen elämänkulkuun arjessa. Perheiden tilanteet vaihtelevat. Työelämä on yhä epävarmempaa ja vanhempien työmarkkinatilanne voi muuttua nopeastikin. Stressaava ja jatkuvasti muuttuva hoitotilanne ei ole lapsen edun mukainen ja jatkuva päivähoitoprosessi on raskas hallinnollisesti. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa olevien perheiden lapset eriarvoiseen asemaan. Tarve säännölliseen kasvua ja kehitystä tukevaan päivähoitoon korostuu etenkin perheissä, joissa on työttömyyttä, uupumusta tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Päivähoito-oikeuden rajaaminen ei edistä vanhempien työnhakua eikä työllistymistä, mutta se hankaloittaa lyhytaikaisten töiden vastaanottamista. Eriarvoisuuden kasvu aiheuttaa kustannuksia. Sosiaaliset ongelmat kasautuvat pienelle ryhmälle ja usein yksi huono-osaisuutta synnyttävä tekijä on työttömyys. Kun jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevat lapset suljetaan varhaiskasvatuksen ulkopuolelle, edistetään huono-osaisuuden periytymistä ja vaikeutetaan sosiaalista nousua. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on tärkeä lastensuojelun ennaltaehkäisevä tukitoimi. Oikeuden rajaaminen voi aiheuttaa mittavia kuluja ja haasteita pitkällä aikavälillä.

Subjektiivisen päivähoidon taloudellisten vaikutusten on arvioitu olevan vuonna 2016 1,1M€ vuodessa. Säästämällä kaupungin talousarvion mittakaavassa pieni summa, aiheutetaan pitkällä aikavälillä mittavat kustannukset, jotka aiheutuvat eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kasvusta. Korkea työttömyys ja alueiden eriytyminen aiheuttavat jo itsessään hyvinvoinnin laskua sekä eriarvoisuuden kasvua Lahdessa. Siksi eriarvoisuuden kasvattaminen päivähoito-oikeuden rajauksella on vielä vahingollisempaa. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajatessa Lahden kaupunki on tarkastellut taloudellisia vaikutuksia kapea-alaisesti. Henkilöstön näkökulmasta päätöksenteko aiheuttaa lisää toimistotyötä tarpeiden jatkuvasti muuttuessa. Päivähoito-oikeuden rajaaminen edellyttää seurantajärjestelmää, joka lisää byrokratiaa ja hallinnollisia kuluja. Osapäiväryhmien muodostaminen on vaikeaa, koska käyttö on vähäistä. Ryhmäkokojen laskennallisen kasvun vaikutus 726,000 €/v. Muutos vaikuttaa perheiden arkeen ja laajentuneet ryhmät aiheuttavat ongelmia. Kaikissa päiväkodeissa ei voida laajentaa ryhmiä, koska tulee tila-ahtautta ja huoneen ilmanvaihto-ongelmia, jolloin myös henkilöstö on eriarvoisessa asemassa eri päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmassa 2.2.2016 esitimme, ettei Lahden kaupunki ota käyttöön subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista, eikä kasvateta ryhmäkokoja. Lisäksi esitimme lisäystä käyttösuunnitelma liitteeseen, että subjektiivista päivähoito-oikeutta, ryhmäkokojen kasvattamista ja päivähoitomaksujen korottamista koskevista mahdollisista muutoksista tehdään erilliset päätökset lautakunnassa. Mikäli muutoksia päädytään esittämään, laaditaan esitysten tueksi vaikutusarviot, joissa huomioidaan vaikutusten päätösten vaikutukset niin toiminnan järjestämiseen, lasten oikeuksien toteutumiseen kuin perheisiin kohdistuviin vaikutuksiin, Ryhmämme esitti myös kaupunginhallituksessa 25.2.2016 subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta eriävän mielipiteen, perustuen sivistyslautakunnan esityksiin. Lahden Sosialidemokraattinen ryhmä esittää, että kokopäiväinen päivähoito-oikeus koskee kaikkia lapsia riippumatta heidän vanhempien työmarkkina-asemasta. Täysimääräinen päivähoito on jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus. Edelleen ryhmä pyytää selvittämään ryhmäkokojen kasvattamisesta syntyneet säästöt tai hallinnolliset lisäkustannukset. Ryhmä pyytää selvityksen vaikutusarvioinnista, lapsiin ja perheisiin kohdistuneista vaikeuksista. Miten paljon päivähoito-oikeuden rajaaminen on aiheuttanut erityisongelmia esikouluun mentäessä. Lahden Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page